Stroking at the Shamrock Regatta

Photo by Tatum Delaney